หน้าแรก รู้จักชุมนุม คณะกรรมการ การสมัครสมาชิก บริการของชุมนุม ผลการดำเนินงาน ติดต่อชุมนุม

รู้จักชุมนุม

วัตถุประสงค์


เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์สมาชิก เอื้ออาทรต่อชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม

ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ และร่วมมือกับนานาประเทศ ในการพัฒนาระบบสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

1. เป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์

2. เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

3. เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์

4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาขบวนการสหกรณ์

5. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในขบวนการสหกรณ์

6. พัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม

7. ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8. ดำเนินกิจการอย่างอื่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์ฯ