หน้าแรก รู้จักชุมนุม คณะกรรมการ การสมัครสมาชิก บริการของชุมนุม ผลการดำเนินงาน ติดต่อชุมนุม

การสมัครสมาชิก

สิทธิของสมาชิก


1. ฝากเงินหรือลงทุนตามระเบียบที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ กำหนด

2. กู้เงินตามระเบียบที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ กำหนด

3. ขอรับคำปรึกษาแนะนำจากชุมนุมสหกรณ์ฯ

4. เข้าร่วมการศึกษาอบรมและสัมมนาของชุมนุมสหกรณ์ฯ

5. รับข้อมูลข่าวสารจากชุมนุมสหกรณ์ฯ

6. รับบริการด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่างๆที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้พัฒนาขึ้น

7. เข้าประชุมใหญ่ทั้งนี้ต้องเป็นสมาชิกก่อน หรือในวันสิ้นปีบัญชีของชุมนุมสหกรณ์ฯในปีบัญชีที่ผ่านมา

8. แสดงความคิดเห็นในการบริหารชุมนุมสหกรณ์ฯทั้งโดยวาจา และโดยบันทึกต่อคณะกรรมการดำเนินการและหรือต่อที่ประชุมใหญ่

9. สหกรณ์สมาชิกที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนมีสิทธิส่งผู้แทนสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ ตามระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ฯ