หน้าแรก รู้จักชุมนุม คณะกรรมการ การสมัครสมาชิก บริการของชุมนุม ผลการดำเนินงาน ติดต่อชุมนุม

การสมัครสมาชิก

ผู้แทนสมาชิก


ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์สมาชิกแต่งตั้งกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิกแห่งละหนึ่งคนเพื่อเข้าประชุมใหญ่และใช้สิทธิต่างๆ ใน ชุมนุมสหกรณ์ฯสำหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกนำมติของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์สมาชิกและบัตรเลือกตั้งที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ จัดส่งให้ไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งวิธีการเลือกตั้งนี้จะไม่เหมือนกับสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์อื่นๆ โดยทั่วไป