หน้าแรก รู้จักชุมนุม คณะกรรมการ การสมัครสมาชิก บริการของชุมนุม ผลการดำเนินงาน ติดต่อชุมนุม

บริการของชุมนุม


เงินรับฝากประจำ

          ชสธท. (FTFC) ให้บริการรับเงินฝากประจำและจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป ซึ่งสามารถเลือกรับผลตอบแทนได้ตามระยะเวลาและจำนวนเงินฝากที่หลากหลาย โดย ชสธท. จะมีประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้การให้บริการทางการเงินของ ชสธท. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ์

ตลอดจนรวบรวม เงินออมให้มีขนาดเพียงพอในการนำไปลงทุนในกิจการที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ


ตั๋วสัญญาใช้เงิน

การจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเปิดบริการ สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม บริษัท ห้างหุ้นส่วน และบุคคลธรรมดา


การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงิน กรณีถอน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

1. สำหรับเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

1.1 เงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถือไม่ถึง 5 วัน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

1.2 เงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถือไว้ไม่ครบ 1 เดือนจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเมื่อทวงถาม ณ วันที่ออกใบรับเงินฝาก ประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1.3 เงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถือไว้เกิน 1 เดือน แต่ไม่ครบ 3 เดือน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 1 เดือน และส่วนระยะเวลาที่เหล่ือจะจ่ายดอกเบี้ย ในอัตราเมื่อทวงถาม ณ วันที่ออกใบรับเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ทั้งนี้ จะไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบรับฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นๆ

1.4 เงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถือไว้เกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบ 6 เดือน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 3 เดือน 1 เดือน และเมื่อทวงถาม ณ วันที่ออกใบรับเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ลดหลั่นตามระยะเวลาการฝาก ทั้งนี้ จะไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบรับเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นๆ

1.5 เงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถือไว้เกิน 6 เดือน แต่ไม่ครบ 12 เดือน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน และเมื่อทวงถาม ณ วันที่ออกใบรับเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ลดหลั่นตามระยะเวลาการฝาก ทั้งนี้ จะไม่ เกิินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในใบรับเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น ๆ

2. สำหรับเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดระยะเวลาเกิน 12 เดือน

2.1 เงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

2.2 เงินฝาากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถือไว้เกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดเวลา จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเผื่อเรียก ณ วันที่ออกใบรับเงินฝากประจำ/ตั๋วสัญญาใช้เงิน