หน้าแรก รู้จักชุมนุม คณะกรรมการ การสมัครสมาชิก บริการของชุมนุม ผลการดำเนินงาน ติดต่อชุมนุม

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 7

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

ประธานกรรมการ

ผู้แทนจาก สอ.มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จก.

นายจรูญ ชูลาภ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ผู้แทนจาก สอ.ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จก.

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ผู้แทนจาก

สอ.ตำรวจแห่งชาติ จก.

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

กรรมการ

ผู้แทนจาก สอ.จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จก.

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

กรรมการ

ผู้แทนจาก สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย จก.

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์

กรรมการ

ผู้แทนจาก

สอ.กรมป่าไม้ จก.

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก

กรรมการ

ผู้แทนจาก สอ.พนักงานบริษัท

การบินไทย จก.

นายประมาณ ชอนตะวัน

กรรมการ

ผู้แทนจาก สอ.มหาวิทยาลัย

เทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี จก.

นางสำราญ ศิริวัตร

เลขานุการ

ผู้แทนจาก

สอ.กรมอนามัย จก.

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ สมเกียรติ ธาตรีธร

ที่ปรึกษา

พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

ที่ปรึกษา

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

ที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่

นางสาว กัลยา เพียรสุสม

ผู้จัดการ

นางสาว จิตรลดา มาช่วย

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาว กุสุมา ธรรมจักษุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายภูมินทร์ เจือไทย

เจ้าหน้าที่ธุรการ