หน้าแรก รู้จักชุมนุม คณะกรรมการ การสมัครสมาชิก บริการของชุมนุม ผลการดำเนินงาน ติดต่อชุมนุม

รู้จักชุมนุม

ประวัติความเป็นมา


ความเป็นมาในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด
(The Federation of Thai Finance Cooperatives Limited)


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร


                     ในระยะสิบปีเศษที่ผ่านมา ขบวนการสหกรณ์ไทยมีการเติบโตด้านสินทรัพย์ในอัตราที่ค่อนข้างเร็ว โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงมีปรากฏการณ์ที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีสภาวะสภาพคล่องสูง มีเงินเหลือจำนวนมากหลังจากปล่อยกู้แก่สมาชิก ทำให้ต้องหาทางลงทุนนอกเหนือจากการปล่อยกู้ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดโดยบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน ประกอบกับความแตกต่างของขนาดของสหกรณ์ที่รวมกลุ่มกันอยู่ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ทำให้มีปัญหาเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางการเงินและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเงินเหลือจึงตกลงร่วมกันจัดตั้งชุมนุมใหม่ขึ้น ชื่อว่า “ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่นี้เป็นการรวมตัวของสหกรณ์ที่ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพทางการบริหารแล้วจากการที่มีเงินเหลือจากการปล่อยกู้แก่สมาชิกต้องดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างน้อย 10 ปี มีขนาดไม่เล็กนักคือ มีสินทรัพย์อย่างน้อย 100 ล้านบาท และมีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินรับฝากมากกว่าเงินให้สมาชิกกู้

                    ชุมนุมที่ตั้งใหม่นี้มีหลักการในการลดความเสี่ยงของสหกรณ์ใหญ่ที่มีหุ้นมาก แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อหลักการสหกรณ์อยู่ ยังคงมีนโยบายในอันที่จะขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์โดยรวม และยังจะเอื้อต่อสหกรณ์ขนาดเล็กด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ตามหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

                    ที่ผ่านมาการออกเสียงลงคะแนนของชุมนุมสหกรณ์ยังคงใช้จำนวนสหกรณ์ เหมือนสหกรณ์ขั้นปฐมโดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้น ทั้งที่การออกเสียงโดยใช้จำนวนหุ้นเป็นทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมสำหรับระดับชุมนุม ซึ่งมีความเสี่ยงในลักษณะที่แตกต่างจากสหกรณ์ระดับปฐม และทำให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ถือหุ้นมากและมีบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสบริหารเงินและบริหารความเสี่ยงของเงินของตัวเองด้วย

                    การตั้งชุมนุมใหม่นี้ แม้จะใช้หลักการให้ออกเสียงโดยใช้หุ้นก็ตาม แต่เมื่อถือหุ้นมากขึ้น จำนวนเสียงต่อหุ้นจะลดลงเพื่อเป็นการเอื้อต่อสหกรณ์ที่ถือหุ้นน้อยให้มีโอกาสใช้สิทธิ์ในการขับเคลื่อนร่วมกัน โดยในช่วงแรกของจำนวนหุ้นต่อจำนวนเสียง ได้ใช้อนุกรมไฟโบแนคซี (Fibonacci Series) ดังนี้


จำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนเสียง
1 1
2 2
3-4 3
5-7 4
8-12 5
13-20 6
21-30 7

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 21 หุ้น ขึ้นไป ออกเสียงได้เพิ่ม 1 เสียงต่อทุก 10 หุ้นที่เพิ่มขึ้น


                    นอกเหนือจากนี้ ทางชุมนุมได้จัดให้มีระบบเลือกกรรมการดำเนินการโดยให้สหกรณ์สมาชิกเป็นผู้เลือก โดยให้สหกรณ์สมาชิกเลือกกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ตัวแทนที่เข้าประชุมถือมามอบให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งของชุมนุมซึ่งเป็นมิติใหม่ที่ต่างไปจากที่ได้ปฏิบัติกันมาในขบวนการสหกรณ์

                    ในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ใหม่แห่งนี้ นักสหกรณ์ “กลุ่มสหกรณ์พัฒนา” ได้เห็นชอบร่วมกันจัดตั้ง “ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด” ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มผู้เริ่มก่อตั้งจากสหกรณ์ต่างๆ ดังนี้


1. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
2. ผศ.จำรัส จุลละบุษปะ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
3. นายสำราญ วรบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
4. รศ.กมล เอกไทยเจริญ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
5. นายสัญชัย เตชะมนูญ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
6. ผศ.ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
7. ดร.มนตรี ช่วยชู สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด
8. นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
9. นายเผด็จ เฉลิมพักตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
10. นายจรูญ ชูลาภ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
11. นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
12. นายชาติ ฟ้าปกาสิต สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
13. นายวินัย นิยโมสถ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
14. นางสาวอภิญดา สวารชร สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
15. นายฤกษ์ชัย รัตรสาร สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
16. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
17. ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
18. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
19. พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
20. พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
21. พันตำรวจโท สมประสงค์ สุทธิวิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
22. นายปราโมทย์ สรวมนาม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
23. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
24. นายแพทย์สุรชัย ติษยาธิคม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
25. นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี จำกัด
26. ผศ.ดร.บรรเจิด พฤฒิกิตติ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

                     ในการเตรียมจัดตั้งได้มีการปรึกษาหารือในกลุ่มเล็กหลายกลุ่มและหลายครั้ง เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมกลุ่มใหญ่ 3 ครั้ง ดังนี้

                     ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณากำหนดชื่อและร่างข้อบังคับ

                     ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณาข้อบังคับและพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ

                     ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อรับทราบการได้รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2553


                     ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ตามเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 1010000825537 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) คิดเป็น 300 หุ้น (หุ้นละ 1,000,000.00 บาท) โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 6 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์เรียงตามลำดับชื่อตามตัวอักษร ด้งนี้


1. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 50,000,000 บาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 50,000,000 บาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 50,000,000 บาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 50,000,000 บาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 50,000,000 บาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 50,000,000 บาท

                     เมื่อเริ่มก่อตั้งยังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง จึงได้เช่าห้อง 2 ห้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นการชั่วคราว

                     หลังดำเนินการไปประมาณ 2 ปี ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 จึงได้จัดซื้อโฮมออฟฟิศ 2 ห้องของโครงการพาทิโอ-แจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เป็นสำนักงานจนถึงปัจจุบัน


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 (ปี 2553 – ปี 2554)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ กรรมการดำเนินการ
4. พันตำรวจโท สมประสงค์ สุทธิวิเศษ กรรมการดำเนินการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด พฤฒิกิตติ กรรมการดำเนินการ
6. รองศาสตราจารย์ กมล เอกไทยเจริญ เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 2 (ปี 2554 – ปี 2555)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4. นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง กรรมการดำเนินการ
5. รองศาสตราจารย์ ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ กรรมการดำเนินการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช กรรมการดำเนินการ
7. นายแพทย์สุรชัย ติษยาธิคม กรรมการดำเนินการ
8. นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล กรรมการดำเนินการ
9. นางสำราญ ศิริวัตร เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 3 (ปี 2555 – ปี 2556)

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4. นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง กรรมการดำเนินการ
5. รองศาสตราจารย์ ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ กรรมการดำเนินการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี สรรพานิช กรรมการดำเนินการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการดำเนินการ
8. นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล กรรมการดำเนินการ
9. นางสำราญ ศิริวัตร เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4 (ปี 2556 – ปี 2557)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา
2. นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการดำเนินการ
4. พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
5. นายจรูญ ชูลาภ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ กรรมการดำเนินการ
7. นายวินัย นิยโมสถ กรรมการดำเนินการ
8. รองศาสตราจารย์ เฉลียว พันธุ์สีดา กรรมการดำเนินการ
9. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ กรรมการดำเนินการ
10. นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ กรรมการดำเนินการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5 (ปี 2557 – ปี 2558)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ที่ปรึกษา
2. นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ที่ปรึกษา
4. พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการดำเนินการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด พฤฒิกิตติ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
6. นายจรูญ ชูลาภ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
7. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ กรรมการดำเนินการ
8. นายวินัย นิยโมสถ กรรมการดำเนินการ
9. เรืออากาศเอก ยุทธสิทธิ์ สุวรรณลอย กรรมการดำเนินการ
10. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ กรรมการดำเนินการ
11. รองศาสตราจารย์ ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ กรรมการดำเนินการ
12. นางสำราญ ศิริวัตร เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 6 (ปีปัจจุบัน)

1. นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ที่ปรึกษา
3. พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการดำเนินการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด พฤฒิกิตติ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
5. นายจรูญ ชูลาภ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
6. รองศาสตราจารย์ ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ กรรมการดำเนินการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา กรรมการดำเนินการ
8. นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ กรรมการดำเนินการ
9. นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ กรรมการดำเนินการ
10. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก กรรมการดำเนินการ
11. นางสำราญ ศิริวัตร เลขานุการ