ชสธท. ร่วมแสดงความยินดี ครบ 35 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.มสธ.


รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด พร้อมด้วย พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา และคุณกัลยา เพียรสุสม ผู้จัดการ มอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบ 35 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด โดยมีนายประสาน ชนาพงษ์จารุ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ได้ร่วมในพิธีทำบุญ และพิธิเปิด อาคาร 35 ปี สอ.มสธ. รวมทั้งมอบพื้นที่ห้องเลขที่ 7-8 ชั้นล่าง อาคาร 35 ปี สอ.มสธ. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร 35 ปี สอ.มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี