ชสธท. ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธาน บมจ.สหประกันชีวิต พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด นายประมาณ ชอนตะวัน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด นางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทยจำกัด พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงวามยินดีกับนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร