ชสธท. ร่วมแสดงความยินดีผู้ตรวจราชการกระทรวง


รองศาสตราจารย์ ธาดาศักด์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด พร้อมด้วย พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธาน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และคณะที่ปรึกษา ตลอดจนคณะกรรมการ คณะเจ้าหน้าที่จากทั้ง 4 หน่วยงาน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายปริญญา เพ็งสมบัติ และ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร