ชสธท. ร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์


รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบ 44 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยรองอธิบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์