ชสธท. ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนชุมชนรอบข้าง


รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด พร้อมด้วย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ กรรมการ และคุณกัลยา เพียรสุสม ผู้จัดการ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ครบรอบ 38 ปี เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในโอกาสนี้ได้ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนชุมชนรอบข้าง