ชสธท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 36 ปี สอ.กรมปศุสัตว์ จก.


รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา คุณชโลทร สุวรรณลาภเจริญ กรรมการ และคุณกัลยา เพียรสุสม ผู้จัดการ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ นายทองทวี ดีมะการ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ 3 รอบ 36 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานและแสดงความยินดี กว่า 200 คน