ชสธท. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559


ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุม 44 สหกรณ์ ผู้สังเกตการณ์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ก่อนการเริ่มประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณสำหรับสหกรณ์สมาชิก เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้สนับสนุนกิจการของชุมนุมสหกรณ์ด้วยดีเสมอมา โดยมี พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ เป็นผู้มอบโล่ สำหรับสหกรณ์สมาชิกที่ถือหุ้นตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน 3 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด สำหรับสหกรณ์สมาชิกที่ฝากเงินฝากประจำมากที่สุด (ยอดดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด) คือ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และสำหรับสหกรณ์สมาชิกที่ฝากเงินฝากประจำมากที่สุด (ยอดจำนวนเงินฝากประจำสูงสุด) คือ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

สำหรับผลการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 6 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์สมาชิก ได้ร่วมกันบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้สหกรณ์สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นถึงความมั่นคง ความปลอดภัย ความโปร่งใส ของการจัดสรรการลงทุน ที่ก่อประโยชน์ให้กับสหกรณ์สมาชิกเป็นสำคัญ ในปีบัญชี 2558 ชุมนุมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากสหกรณ์สมาชิก ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ณ สิ้นปีบัญชี ชุมนุมสหกรณ์ มีสหกรณ์สมาชิก 47 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวมกว่า 7,304 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น 856 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 45,755,626.60 บาท และสามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลให้แก่สหกรณ์สมาชิกได้ถึงร้อยละ 5.85 พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด กล่าว

ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสำราญ ศิริวัตร ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และ นายประมาณ ชอนตะวัน ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 4 ท่าน จะอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี ส่วนผลของการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด โดย ดร.มนตรี ช่วยชู เป็นตัวแทน ผู้ตรวจสอบกิจการจะอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 1 ปี