ชสธท. จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง.


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีผู้บริหารจากสหกรณ์สมาชิกทั้ง 3 ชุมนุมฯ และผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษกว่า 200 คน ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับทราบ และเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการออกนโยบาย และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน รวมถึงการรายงานธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้อง โดยพันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงานและรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เกียรติเป็นวิทยากร