ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด


พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด พร้อมด้วยนางสำราญ ศิริวัตร เลขานุการ และ นางสาวกัลยา เพียรสุสม ผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด นำโดย นายวินัย ทองมั่น ประธานกรรมการ และ ว่าที่ร้อยตรี ประทีป อนันต์นาวี ผู้จัดการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี