ชสธท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 48 ปีแห่งการก่อตั้ง สอ.มศว.


พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ กรรมการ และนางสาวกัลยา เพียรสุสม ผู้จัดการ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด และสวัสดีปีใหม่ 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา รองประธานกรรมการ อาจารย์ไพโรจน์ เทพวัลย์ รองประธานกรรมการ และนายสัญชัย เตะมนูญ ผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร