ชสธท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 57 ปี สอ.มก.


พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด (ชสธท.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ นางสำราญ ศิริวัตร เลขานุการ และนางสาวกัลยา เพียรสุสม ผู้จัดการ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (สอ.มก.) และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่โดยมี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก โอกาสนี้คณะจาก ชสธท. ได้ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด อาคาร สอ.มก. 36 ปี ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา